Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết, thân nhân của liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ như thế nào ?