ND- Hỏi: Đề nghị báo cho biết chế độ đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên?