(AloBacsi) - Cháu bị ho như vậy cũng đã khá lâu rồi và có uống thuốc nhưng không thấy đỡ gì cả.