(AloBacsi) - Mỗi lần đau cháu thấy như ngực cháu bị ép vào rất khó chịu, kéo dài khoảng 15 phút.