Lâm Xung, ngoại hiệu Báo tử đầu là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Trong Thủy Hử, Lâm Xung được khắc họa đậm nét, "là một vị quan nhân đầu bịt khăn xanh mình mặc lạc bào tay cầm quạt Tây Xuyên, đầu beo, mắt tròn, hàm én, râu cọp, mình cao tám thước". Tuy nhiên, cuộc đời thực của nhân vật này đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.