TP Hải Phòng sẽ phạt tiền đối với các hành vi xâm hại.