Nhiều cầu treo đã mất an toàn thậm chí hết hạn sử dụng tại các địa phương nhưng người dân vẫn phải sử dụng vì chủ đầu tư - cấp UBND huyện- không đủ vốn bảo trì...