(Chia sẻ) - “Vì mắt quá trong nên mắt nói quá nhiều…”