(NLĐO) - Gã thanh niên mang cần câu vào công viên câu cá bị bảo vệ nhắc nhở, khi uống rượu nhớ lại chuyện đó nên tập hợp đồng bọn đánh bảo vệ công viên nhập viện.