(Ba bau) - Theo mẹ bé thì vì có 2 xoáy trên đầu nên Cún tinh nghịch lắm.