Cả năm 2012, BRC ước đạt 208,7 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch 13%, và cao hơn năm 2011 là 20%.