(VTV News)- “Tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên vừa nắm vững lý thuyết chuyên môn, vừa được thực hành và vững nghề” là mục tiêu mà trường Cao đẳng Truyền hình (trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam) hướng tới.