Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trình Đại hội XI nhấn mạnh sự cần thiết phải "Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lí các cấp, đội ngũ chuyên gia đầu ngành".