(VOH) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 45/2009/TT-BCA hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ về việc quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Theo đó, toàn bộ nhân viên bảo vệ trong cả nước sẽ có chung một kiểu trang phục. Bên cạnh đó, nhân viên bảo vệ sẽ được trang bị các loại công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ được quy định cụ thể trong thông tư.