Công tác tổ chức, cán bộ giữ vị trí trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy về tổ chức bộ máy và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, nhất thiết nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải được đặt lên hàng đầu.