(PL)- Em LÊ VĂN HOÀN, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM hỏi: Do đâu mà có từ “cán bộ”? “Cán bộ” khác “công chức” như thế nào? Người làm việc ở cấp xã có phải là công chức không?