Sau 5 năm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống Mặt trận thành phố Cần Thơ, đến nay đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cộng đồng dân cư về tư tưởng đạo đức và trong việc làm theo tấm gương của Bác.