Số vốn này để thực hiện 19 dự án tại TPHCM, chủ yếu là các dự án hạ tầng giao thông quan trọng