(ĐSCT) Lần đầu tiên tôi được gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp vào khoảng tháng 3-1953, khi tôi là Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Quảng Trị dự Hội nghị ở chiến khu Việt Bắc bàn về chiến tranh du kích. Anh em chúng tôi lúc đó gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp theo bí danh là Anh Văn.