Việc phải xác định mức độ chiết giảm tải trọng khai thác cầu đường yếu, cũ là khó khăn trên cả góc độ kĩ thuật...