Mặc dù cho đến nay, nước ta đã có nhiều quy định và lệnh cấm hút thuốc lá nhưng việc thực hiện lại chưa nghiêm túc dẫn đến số người nghiện thuốc vẫn tăng cao, tại nơi công sở vẫn còn hiện tượng hút thuốc trong giờ làm việc.