Việt Nam đã tiến hành 3 cuộc cải cách tiền lương từ năm 1993 đến nay, tuy nhiên thực tế mức tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức vẫn ở mức thấp, mới chỉ đáp ứng được 30-50% nhu cầu tối thiểu của gia đình công chức.