ND- Công cuộc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực, người dân vẫn còn gặp những thủ tục phiền hà, nhất là tại cấp cơ sở.