Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết KBNN đang thực hiện cải cách công tác quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả, phù hợp với Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.