TTO - * Cho tôi hỏi về nguyên tắc và cách xác định thửa đất. Có văn bản pháp luật cụ thể nào quy định, hướng dẫn cách xác định thửa đất?