Cách vẽ con chim

Vzone - 

Cach ve con chim

Bạn sẽ vẽ được con chim với 6 bước đơn giản.

Bước1: Bắt đầu bằng hình dạng giống như chữ 'V'

Bước2: Vẽ hình dạng giống như số '3' ngược ở giữa chữ 'V'

Bước3: Vẽ mỏ (giống hình dạng chữ 'W') và một dấu chấm cho mắt

Bước4: Vẽ đuôi

Bước5: Kết thức đuôi bằng một chữ 'V' và vẽ mặt sau của cánh

Bước6: Tô đậm các nét đã phác họa

Vũ Vân

Tin mới