Thủy thủ Mặt trăng - chiến binh chính nghĩa tiêu diệt cái ác.
Vũ Vân