TTO - * Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp nhà nước tại vùng 2 nên mức lương áp dụng theo vùng là 880.000 đồng. Xin hỏi khi tính chế độ làm thêm giờ thì tính theo mức 880.000 đồng hay 730.000 đồng (lương tối thiểu chung)?