Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM trả lời: