- Tôi được biết, trong tháng 12 này, tiếp ngay sau nguyệt thực toàn phần là mưa sao băng. Việc quan sát trận mưa sao băng này có thuận lợi không? Nguyễn Hồng Ánh (Mê Linh, Vĩnh Phúc).