- Muốn làm lạnh một vật nào đó đặt trên hay dưới nước đá thì nhanh hơn? Đặng Yến Nhi (Hải Châu, Đà Nẵng).