Chuyện làm đất, bón phân để gieo cấy lúa mùa tưởng không có gì phải bàn, nông dân ai cũng biết làm. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy.