Cách đăng ký thông tin cá nhân của thuê bao trả trước của viettel

XHTT - 

Xin chỉ tôi cách đăng ký thông tin cá nhân của thuê bao trả trước của viettel