Cách đăng ký thông tin cá nhân của thuê bao trả trước của viettel

XHTT - 27/04/2009 16:28

Xin chỉ tôi cách đăng ký thông tin cá nhân của thuê bao trả trước của viettel