Hiện nay, phẫu thuật điều trị sỏi mật là phẫu thuật thông thường và an toàn. Tuy nhiên, có phải cứ có sỏi mật là phẫu thuật hay không? Còn những biện pháp điều trị nào có thể áp dụng khi có sỏi mật?