Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND được tiến hành theo các nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.