Phụ nữ cần tối thiểu 5 phút kích thích liên tục và trực tiếp vào âm vật để đạt cực khoái.