TTO - * Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần chứng nhận quyền sử dụng 93.500,00m2 - theo bản liệt kê dưới đây có ghi: