Tóc bạn mỏng do di truyền hoặc do rụng nhiều, bạn nên để kiểu tóc nào cho hợp?