Trong các ngày 7-8/6, Tỉnh ủy Gia Lai, Hưng Yên, Bình Đình đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Các địa phương đều gắn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với tình hình thực tế tại địa phương.