(GDVN) - Sau Nhã nhạc cung đình, Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù...mới đây hát Xoan (Phú Thọ) đã chính thức trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.