LCD và ANV là 2 mã tăng mạnh nhất trên mỗi sàn với mức tăng lần lượt là 26,2% và 13,2%.