Đứng trước nguy cơ một số chương trình phòng, chống bệnh lao, phong, dân số - kế hoạch hóa gia đình… sẽ không được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế (CTMTQGYT) giai đoạn tới, tại hội thảo “Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới” do Ủy ban về các Vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 28.10, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã kính đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua để giữ lại các CTMTQGYT trong giai đoạn 2016-2020.