(GD&TĐ)-Các chương trinh bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục được ban hành theo QĐ 382/QĐ- BGD&ĐT ngày 20/1/2012 của Bộ GD&ĐT được đánh giá cao và đã đi vào cuộc sống.