- Sáng ngày 23/7/2009, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai, quán triệt một số chủ trương, chỉ thị mới của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác khoa giáo.