Cố ý mua thuốc mắc hơn giá thị trường, thiệt hại ngân sách hơn 21 tỉ đồng.