(HNM) - Bộ Nội vụ đã hoàn tất dự thảo đề án Thí điểm mở rộng diện thi tuyển chức danh lãnh đạo, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án sẽ áp dụng thi tuyển thí điểm tới chức danh phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, vụ phó, vụ trưởng...