(baodautu.vn) Sau 1 năm điều hành, Chính phủ trong nhiệm kỳ mới với hàng loạt các quyết sách và biện pháp điều hành kịp thời, đồng bộ, có tác động sâu rộng và lâu dài, nhiều kết quả đạt được khá quan trọng đang tạo lập nền tảng phát triển bền vững toàn diện, cũng xuất hiện những vấn đề cần giải pháp mới và hứa hẹn đột phá mới.