Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người thấy xuất hiện một nhân vật mới trong vai trò Phó chủ tịch và là người phát ngôn của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ông Nguyễn Thọ Trí, Giám đốc công ty lương thực Trà Vinh.