QĐND Online- Bạn Thu Hiền từ địa chỉ queen_platoniclove_kiwi@yahoo.com đã gửi đến báo QĐND Online bức thư gửi người lính đang công tác nơi đảo xa. Chúng tôi xin gửi đến người lính ấy và độc giả tấm lòng của bạn Thu Hiền.