Bạn có biết rằng bớt bảo thủ có nghĩa là bớt nhiều áp lực trong cuộc sống?